Prekių pirkimo – pardavimo GPC.LT parduotuvėje internete taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato bendrąsias naudojimosi GPC.LT parduotuve internete www.gpc.lt (toliau – „GPC.LT – Kompiuterinės įrangos parduotuvė“) sąlygas. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka parduotuvėje siūlomas prekes.

1.2. GPC.LT parduotuvė yra dropshipingo mažmeninės prekybos parduotuvė internete, orientuota į vartotojus, perkančius prekes asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams ar verslui.

1.3 GPC.LT parduotuvėje prekių prekybą organizuoja, vykdo ir su ja susijusias paslaugas Pirkėjui teikia GRIMM.LT – Lukas Paulauskas individualios veiklos vykdytojas.

1.4. Pirkėju šiose Taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis GPC.LT parduotuvėje ar besinaudojantis kitomis GPC.LT parduotuvės paslaugomis (toliau – „Pirkėjas“). Naudotis GPC.LT parduotuve ir joje pirkti turi teisę (a) veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka.

1.5. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti GPC.LT parduotuvėje.

1.6. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia GPC.LT parduotuvėje prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą (kai Pirkėjas yra pasirinkęs, kad už prekes atsiskaitys užsakymo metu) ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas.

1.7. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo GPC.LT parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis neturėtų užsakyti prekių GPC.LT parduotuvėje. Pirkėjui užsisakius prekių GPC.LT parduotuvėje laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis.

1.8. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant GPC.LT parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.

1.9. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.10. Pardavėjas, atsižvelgdamas į GPC.LT parduotuvės sistemos techninius pajėgumus, turi teisę riboti registruotų Pirkėjų skaičių.

1.11. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi GPC.LT parduotuvės paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti parduotuvės ar Tiekėjo vykdomų užsakymų, darbo stabilumui ir (arba) saugumui.

1.12. Atsižvelgdamas į Taisyklių 1.2 punktą ir siekdamas pirmiausia patenkinti mažmeninės prekybos vartotojų poreikius, Pardavėjas pasilieka teisę riboti didmeninio pirkimo požymių turinčius pirkimus, t. y. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti ir (ar) vykdyti Pirkėjo užsakymą (-us), kai Pirkėjas užsako mažmeninėje prekyboje neįprastai didelius prekių kiekius (neatsižvelgiant į tai, ar prekės užsakomos vienu užsakymu, ar keletu per sąlyginai trumpą laiką pateikiamų užsakymų) ir (ar) kai Pirkėjo užsakymas (-ai) turi kitų didmeninio pirkimo požymių.

1.13. Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti GPC.LT parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Įvykus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę sustabdyti sutarties įvykdymą iki nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išnykimo, pranešant Pirkėjui apie užsakymo vykdymo sustabdymą. Jeigu pirkėjui nebeaktualus vėlesnis sutarties įvykdymas, tuomet pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties apie tai pranešdamas Pardavėjui. Pardavėjui sustabdžius veiklą, bet esant galimybei įvykdyti patvirtintus užsakymus, visos teisės ir pareigos numatytos šiose taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, išlieka galioti.

2. Registracija ir asmens duomenų tvarkymas

2.1. Pirkėjas, norėdamas naudotis GPC.LT parduotuve ir pirkti joje siūlomas prekes, privalo užsiregistruoti GPC.LT parduotuvės sistemoje, užpildydamas registracijos anketą. Registracijos anketoje privalu pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis. Juridinio asmens įgaliotas atstovas vietoje vardo ir pavardės pateikia juridinio asmens pavadinimą.

2.2. Pirkėjas yra atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

2.3. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai registruotis GPC.LT parduotuve ir joje pirkti. Pirkėjas vėl įgyja galimybę pirkti tik iš naujo užsiregistravęs arba prisijungęs GPC.LT parduotuvėje. Atkreipiame dėmesį, kad adreso ir (arba) telefono numerio keitimas svarbus atsiskaitymų debetinėmis ar kreditinėmis kortelėmis atveju (žr. 3.3.2 punktą). 

2.4. Registruodamasis Pirkėjas susikuria individualius prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį) ir įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Siekiant sumažinti neteisėto prisijungimo prie GPC.LT parduotuvės Pirkėjo vardu riziką, rekomenduojama susikurti sudėtingą, sunkiai nuspėjamą slaptažodį (rekomenduojama slaptažodį sudaryti iš ne mažiau kaip 8 simbolių, panaudojant didžiąsias ir mažąsias raides, skaičius bei skyrybos ženklus, vengti lengvai nuspėjamų žodžių (Pirkėjo vardo, pavardės ir pan.) ir (arba) skaičių (pvz. gimimo datos) ir pan.) ir keisti jį ne rečiau kaip kas 6 (šešis) mėnesius. Pirkėjas yra atsakingas už jo susikurtų prisijungimo duomenų sudėtingumą bei jų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie GPC.LT parduotuvėje atliekami prisijungus individualiu Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu. Jei GPC.LT teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie parduotuvės internete naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėja paštu, telefonu ar el. laišku arba pasikeisti prisijungimo duomenis prisijungdamas prie GPC.LT parduotuvės sistemos skiltyje „Mano duomenys“. Pardavėas negali būti ir nebus laikomas atsakingu už žalą, padarytą Pirkėjui, tretiesiems asmenims prisijungus prie GPC.LT parduotuvės pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis. Prisijungimo duomenų saugumas itin svarbus atsiskaitymų debetinėmis ar kreditinėmis kortelėms atveju (žr. 3.3.2 punktą).

2.5. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi pagal Privatumo politiką. Jei Pirkėjas naudojasi GPC.LT parduotuvės paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su Pirkėjo asmens duomenų tvarkymu ir patvirtina, kad visa pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir atitinka tikrovę.

2.6. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami, vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis GPC.LT parduotuvės paslaugomis.

2.7. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas užpildant registracijos anketą ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka anketoje pažymint atitinkamus laukus bei gali būti keičiamas prisijungus prie savo paskyros skiltyje „Mano duomenys“.

3. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

3.1. Prekių kainos GPC.LT parduotuvėje ir suformuotame užsakyme Eurais be PVM. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis GPC.LT parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.

3.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

3.2.1. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš žemiau nurodytų bankų: „Swedbank“ AB;   Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, AB Citadele bankas. Mokant už prekes šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į Pardavėjo sąskaitą. Atsakomybė už Pirkėjo mokėjimo metu duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

3.3. Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymą už prekes jų užsakymo metu, Pirkėjas už užsakytas prekes įsipareigoja sumokėti nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 1 (vieną) valandą nuo užsakymo pateikimo momento. Tik Pardavėjui iš jo pasirinkto mokėjimų sistemos operatoriaus gavus atitinkamą Pirkėjo mokėjimo už prekes bei jų pristatymą (transportavimą) atlikimo patvirtinimą (atsiskaitant Sutarties 3.2.1 pradedamas vykdyti užsakymas ir skaičiuojamas prekių pristatymo terminas. Prekių ir jų pristatymo kainos sąskaitai apmokėti yra paskaičiuos be PVM.

3.4. Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymą už prekes jų užsakymo metu, Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 1 (vieną) valandą nuo užsakymo pateikimo momento.

3.5. GPC.LT turi teisę nutraukti pirkimą dėl pirkėjo kaltės ir pareikalauti 30% užsakymo sumos, jei nepatirta didesnių nuostolių.

3.6. Prekių grąžinimo atveju pirkėjas turi padengti Pardavėjo su tuo susijusias išlaidas.

3.7. Prekės yra laikomos GPC.LT nuosavybe, jei nėra visiškai atsiskaityta už pristatytas prekes.

3.5. Sąskaitą-faktūrą Pardavėjas išrašo ir Pirkėjui pateikia Pirkėjo Registracijos anketoje nurodytu elektroniniu paštu per 3 (tris) darbo dienas po prekių pristatymo.

4. Prekių komplektavimas ir pristatymas

4.1. GPC.LT parduotuvės prekyba vykdoma ir prekės pristatomos puslapyje nurodytose teritorijose. Prekybos teritorija yra nustatyta vienašaliu Pardavėjo sprendimu. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

4.2. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, nurodytas GPC.LT parduotuvės puslapyje „Prekių Pristatymas“ ir taikomas prekių užsakymo pateikimo momentu. Prekių pristatymo mokestis yra fiksuotas.

4.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai savo nuožiūra nustatyti minimalią pirkinių krepšelio sumą, t. y. minimalią sumą, už kurią Pirkėjas turėtų išsirinkti ir užsisakyti prekių GPC.LT parduotuvėje, norėdamas jas įsigyti. Minimali pirkinių krepšelio suma nurodoma GPC.LT parduotuvės skiltyje „Prekių pristatymas“. Į minimalią pirkinių krepšelio sumą nėra įskaitomas prekių pristatymo mokestis.

4.5. Pardavėjas dės visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų visa apimtimi įvykdytas, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Jei užsakymo komplektavimo vietoje nėra užsakytos prekės likučio ar pakankamo jos kiekio, Pardavėjas pasilieka teisę nepristatyti prekės, pristatyti mažesnį prekės kiekį .

4.6.  Jei Pirkėjas už prekes yra apmokėjęs jų užsakymo metu, Pinigai už Pirkėjo apmokėtas, tačiau Pardavėjo nepristatytas prekes, sumokami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo siuntos pristatymo.

4.7. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos GPC.LT parduotuvės sistemoje Pirkėjo užregistruotu adresu.

4.8. Tuo atveju, kai Pirkėjo GPC.LT parduotuvės sistemoje nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, Tiekėjas turi teisę prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui , o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui bet kokių pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

4.9. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas registruodamasis GPC.LT parduotuvės sistemoje nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, pakartotinai prekės nėra siunčiamos (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus prekių pristatymo mokestį.

4.10. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui po jo užsakymo suformavimo ir apmokėjimo per 1-14 darbo dienas.

4.11. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

4.12. Prekių pristatymo metu Pirkėjui pageidaujant, vairuotojas gali suteikti galimybę kartu  patikrinti siuntos būklę, pristatytų prekių komplektiškumą (asortimentą). Pirkėjui nepatikrinus siuntos būklės, pristatytų prekių komplektiškumo ir (ar) šiame punkte nustatyta tvarka neužfiksavus duomenų apie siuntos pažeidimus, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista.

5. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

5.1. Visų GPC.LT parduotuvėje internete parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Už informaciją apie prekių savybes (jos teisingumą) atsako prekių Tiekėjas.

5.2. Garantinis aptarnavimas galioja tik gamintojo suteiktoms naujų produktų garantijoms. Jokios papildomos garantijos negalioja.

5.3. Pirkėjas privalo apžiūrėti gautas prekes. Pastebėjęs defektų pirkėjas per 5 darbo dienas privalo raštu pranešti pardavėjui, nurodydamas pastebėtus trūkumus. Skundas nenagrinėjamas, jei nebuvo pateiktas laiku.

6.3. Pirkėjo, pažeidusio GPC.LT arba tiekėjų taisykles, išardžiusio, remontavusio ar kaip nors kitaip pakeitusio gaminį skundas laikomas negaliojančiu.

6.4. Pardavėjas, gavęs skundą, sprendžia apie prekės pakeitimą arba taisymą. GPC.LT turi teisę prekę pakeisti ne vieną kartą. Klientas negali nutraukti užsakymo arba reikalauti atlyginimo, pardavėjui patvirtinus, kad prekė bus pakeista arba pataisyta.

6.5. Nustačius, kad prekė, dėl kurios pateiktas skundas, neturi jokių kliento išvardintų defektų, GPC.LT gali priskaičiuoti klientui išlaidas, susijusias su gaminio patikrinimu servise.

6.6. Tik patvirtinus, kad prekė yra grąžintina, prekė grįžta į GPC.LT. Grąžinimo patvirtinime nurodomos grąžintinos prekės, jų būklė ir kaina. Pirkėjas būtinai turi pridėti grąžinimo patvirtinimą prie kiekvienos grąžinamos prekės.

6.7. Prekių užsakovas turi teisę atsisakyti tik tų prekių, kurių pristatymas vėluoja daugiau nei 14 darbo dienų.

6.8. GPC.LT neatsako už turtinę žalą, žalą padarytą aplinkai, kurią gali sukelti įsigyta prekė ar netinkamas jos naudojimas.

6.9. GPC.LT neatsako už prekes, kurias pirkėjai naudoja savo gaminiuose. Atsakomybės apribojimai išdėstyti 6 skyriuje, kurie taikomi ir GPC.LT atsakomybei dėl produktų, ir GPC.LT kaip tarpininko atsakomybei.

6. Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas

6.1. GPC.LT prisiima atsakomybę, įskaitant klaidas, trūkumus, vėlavimą, patį produktą ir pan., jei įrodoma jos kaltė. GPC.LT atsakomybė nepriklausomai nuo priežasties gali būti ne didesnė kaip 50% prekės vertės, dėl kurios buvo patirti nuostoliai. GPC.LT nepadengia tiesioginių nuostolių, negautų pajamų, prarasto pelno, prarastų duomenų vertės ir t. t.

6.2. Primename, kad remiantis LR Civilinio kodekso bei 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintų „Mažmeninės prekybos taisyklių“  nuostatomis nekeičiamos ir negrąžinamos šios kokybiškos prekės:

 greitai gendančios prekės ar prekės, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

 supakuotos prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių.


Jei Pirkėjas nėra patenkintas pristatytų greitai gendančių prekių kokybe, o tokiomis prekėmis laikomi maisto produktai ir gėrimai, kurių galiojimo terminas yra trumpas, įskaitant ir tuos produktus, kurie turi būti laikomi šaldytuve pagal gamintojo nustatytą temperatūrinį rėžimą, į Tarpininką privalo kreiptis ne vėliau, kaip per 24 valandas nuo prekių pristatymo el. paštu: uzsakymai@nematekas.lt arba telefonu: +370 698 51395; +370 612 33940 . Pirkėjas pateikdamas pretenziją dėl nekokybiškų prekių, kartu privalo pateikti ir gautos nekokybiškos prekės nuotrauką.

Jei Pirkėjas kreipiasi vėliau nei nurodytas terminas ir/ar nepateikia prekės nuotraukos, Pardavėjas neįsipareigoja Pirkėjo skundo spręsti Pirkėjo naudai. 

7. Apsikeitimas informacija

7.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu.

7.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja el. paštu administracija@grimm.lt ar telefonu +370 607 30961

8. Prekių pristatymas iki namų durų

8.1. Pasirikus pristatymą iki namų durų, klientas sutinka, kad prekės jam bus paliekamos šalia pasirinkto adreso durų, informuojant apie tai skambučiu arba trumpąja žinute kliento nurodytu kontaktu. Šiuo atveju užsakymo perdavimo-priėmimo aktas nėra pasirašomas. 

8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes išankstiniu apmokėjimu naudojantis elektroninės bankininkyste .

8.3. Pirkėjas pasirinkęs pristatymą iki namų durų sutinka, kad GPC.LT nesuteikia galimybės kartu su Tiekėjo vairuotoju  patikrinti siuntos būklės, pristatytų prekių komplektiškumo (asortimento), todėl iškilus klausimams rekomenduojama per 24 val. kreiptis į GPC.LT klientų aptarnavimo centrą nurodytu telefonu ar el. paštu.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

9.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

9.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9.5. Kiekvienas vartotojas turi galimybę spręsti su Pardavėju iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia vartotojas raštu turi kreiptis į Pardavėja bei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo, Pardavėjui neatsakius į vartotojo pretenziją, arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t.y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g.25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/ods/).